ท่องเที่ยวสีเขียว

นโยบายการรักษาสิ่งแวดล้อม

ลดโลกร้อนได้ด้วยมือเรา

ฐณิชาฌ์ เราตระหนักถึงการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืนและการรักษาสิ่งแวดล้อม รวมถึงการลดภาวะ
โลกร้อน มาแต่เริ่มต้น เราจึงมีนโยบาย ระเบียบการปฏิบัติในรูปแบบที่ศักยภาพของเราสามารถ
ทำได้จริงอย่างเป็นรูปธรรม ด้วยจิตสำนึกและความตั้งใจที่จะทำอย่างดีที่สุด

 • เราออกแบบอาคารโดยอาศัยทิศทางลมและแสง ทำให้พื้นที่ส่วนกลางทั้งหมด
  มีลมพัดผ่านเย็นสบายตลอดวัน โดยไม่จำเป็นต้องใช้เครื่องปรับอากาศ
 • เราออกแบบอาคารให้มีพื้นที่สำหรับตากผ้าอยู่บนดาดฟ้า เพราะฉะนั้นผ้า
  ส่วนใหญ่ของเราจะแห้งด้วยแดดและลม ลดการสิ้นเปลืองพลังงานและความร้อนที่เกิด
  จากการอบผ้า
 • เราไม่รีดชุดผ้าปูเครื่องนอนต่างๆ เพราะเราเห็นว่าจุดประสงค์การใช้คือการนอน การต้องสูญเสียพลังงานมหาศาลในการรีดผ้าปูที่นอนไม่น่าจะสมเหตุสมผล
 • เราออกแบบให้อาคารมีระบบน้ำทิ้งที่ผ่านการกรองและบำบัดขั้นต้นด้วยจุลินทรีย์ชีวภาพก่อนทิ้งออกสู่สิ่งแวดล้อม
 • กว่า 99% ของหลอดไฟที่ใช้ภายในรีสอร์ท เป็นหลอดประหยัดไฟ
 • เครื่องใช้ไฟฟ้าทุกชนิดเราเลือกผลิตภัณฑ์ที่ได้มาตรฐานการประหยัดไฟเบอร์ 5 เท่านั้น
 • หลัง 23.00 น. เราจะลดไฟแสงสว่างในพื้นที่ส่วนกลางให้เหลือไว้เท่าที่จำเป็นเท่านั้น
 • ผลิตภัณฑ์ทุกชนิดที่ใช้ในรีสอร์ท เช่น ผลิตภัณฑ์ทำความสะอาด ถุงขยะและอื่นๆ เราเลือกใช้ผลิตภัณฑ์ฉลากเขียว หรือ ผลิตภัณฑ์ที่ผลิตจากวัสดุรีไซเคิล หรือ สามารถย่อยสลายได้ตามธรรมชาติ ก่อนเสมอ
 • เราแยกขยะที่สามารถนำไปรีไซเคิลได้ออกขาย และขยะเศษอาหารนำไปหมักน้ำจุลินทรีย์ชีวภาพ เพื่อให้เหลือขยะออกทิ้งจากรีสอร์ทในปริมาณน้อยที่สุดเท่าที่จะเป็นไปได้
 • เราจัดระบบการจัดซื้อโดยแบ่งประเภทผลิตภัณฑ์เป็นกลุ่ม จัดซื้อเดือนละ 1 ครั้ง , สัปดาห์ละ 1 ครั้ง และอาหารสด 2 – 3 ครั้ง หรือเมื่อจำเป็น เพื่อจำนวนรอบในการใช้รถ ช่วยลดการปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ได้